Sydney Opera House, Sydney, Australia Sydney Opera House, Sydney, Australia
Darling Harbour, Sydney, Australia Sydney Opera House, Australia Sydney Harbour Bridge, Australia
Skyline, Perth, Australia Freemantle, Australia Sydney Opera House, Sydney, Australia

x